Voorwaarden

Algemene voorwaarden Loyal Interim B.V. te 's-Hertogenbosch

 

Inleidende bepalingen


Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes en Overeenkomsten met Loyal Interim, alsmede onderhandelingen met Loyal Interim.
 2. Een Opdrachtgever, die eenmaal een Overeenkomst is aangegaan met Loyal Interim, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen en aangegane Overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Loyal Interim van de hand gewezen.
 4. Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 5. Indien Loyal Interim op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 6. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk door Loyal Interim en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 7. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 8. Loyal Interim heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Loyal Interim geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

 

Artikel 2. Definities
De definities worden met hoofdletters in deze Algemene Voorwaarden gebruikt en hebben de betekenis zoals onderstaand aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Detachering: de Overeenkomst waarbij Loyal Interim een natuurlijke persoon (al dan niet in de uitoefening van diens bedrijf) ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 3. Gedetacheerde: de natuurlijke persoon die (al dan niet in de uitoefening van diens bedrijf) door Loyal Interim in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 4. Loyal Interim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loyal Interim B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 64273695.
 5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een Overeenkomst met Loyal Interim is aangegaan.
 6. Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en Loyal Interim waarin, wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden een Gedetacheerde werkzaamheden zal gaan verrichten voor Opdrachtgever.


Detachering

 

Artikel 3. Werkingssfeer bepalingen aangaande Detachering

 1. De navolgende bepalingen zijn van toepassing op de Overeenkomst van Gedetacheerde van Loyal Interim, waaronder mede moet worden verstaan, zij die moeten worden aangemerkt als freelancers, zijnde zelfstandig werkende natuurlijke personen, partijen die als freelancer optreden, maar dit anders dan in de hoedanigheid van natuurlijke persoon (bijvoorbeeld door tussenkomst van een besloten vennootschap) doen en Gedetacheerde die moeten worden aangemerkt als doorleners, zijnde natuurlijke personen in dienst van een andere werkgever dan Loyal Interim, tenzij in de bepalingen van dit hoofdstuk uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Loyal Interim en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Overeenkomst door Loyal Interim aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de Overeenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Inhoud van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst strekt tot de terbeschikkingstelling van de Gedetacheerde om naar beste vermogen opdrachten te verrichten voor de Opdrachtgever.
 2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de Overeenkomst.
 3. Loyal Interim zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd.
 4. Het staat Loyal Interim vrij iedere verhoging van de lonen of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de CAO binnen de branche waarin Opdrachtgever actief is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Loyal Interim heeft eveneens het recht het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

 

Artikel 6. Urenverantwoording

 1. De Gedetacheerde voert het aantal gewerkte (over)uren in, op de wijze zoals is geïnstrueerd. De werkbriefjes worden onverwijld door Opdrachtgever geaccordeerd, waarna Loyal Interim zal overgaan tot facturering aan Opdrachtgever.
 2. De door de Gedetacheerde ingeleverde werkbriefjes hebben bindende werking jegens Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
 3. Indien Opdrachtgever weigert de werkbriefjes van de Gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - werkbriefjes aan Loyal Interim verstrekt, heeft Loyal Interim het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van de Gedetacheerde, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van de Gedetacheerde.


Artikel 7. Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ten aanzien van de Gedetacheerde. Opdrachtgever verplicht zich om de Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan de Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. Loyal Interim sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet beperkt tot personenschade en vermogenschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet beperkt tot schade, die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Gedetacheerde komt.
 3. Loyal Interim sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de Gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet beperkt tot, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is gehouden Loyal Interim nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, de Gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Loyal Interim alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 5. Loyal Interim draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door de Gedetacheerde die Opdrachtgever of derden binden.
 6. Het toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in "artikel 13. Aansprakelijkheid" van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 8. Beëindiging van de Overeenkomst
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de Overeenkomst heeft te gelden:

 • dat Opdrachtgever de Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de Overeenkomst;
 • indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van Gedetacheerde, zal Loyal Interim zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe Overeenkomst;
 • indien de duur van de Overeenkomst afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever de Overeenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Loyal Interim hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Loyal Interim die daarvan het directe of indirecte gevolg is.


Artikel 9. Verbod indienstneming of overname Gedetacheerde

 1. Het is Opdrachtgever slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan Loyal Interim toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de Overeenkomst, met de Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst en het aantal gewerkte uren en bedraagt 20% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 1.000 uren en het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Loyal Interim en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 2. Bij de Overeenkomst kan afgeweken worden van het bepaalde in het vorige lid.

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 10. Betaling

 1. Opdrachtgever is gehouden om elke door Loyal Interim ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Loyal Interim, op het door Loyal Interim aangegeven (bank/giro)rekeningnummer c.q. IBAN-nummer, werken bevrijdend.
 3. Indien een factuur van Loyal Interim niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1,5 % per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.
 5. De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door Loyal Interim aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door Loyal Interim is ontvangen.
 6. Klachten omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Loyal Interim zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de klacht door Loyal Interim rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze klachttermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op klacht verwerkt. Een klacht en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort.
 7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend - komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

 

Artikel 11. Opschorting, opzegging en ontbinding
1. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan Loyal Interim zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:
a. Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, het faillissement door een derde wordt aangevraagd, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan Opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;
b. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
c. Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst;
d. Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Loyal Interim binnen de overeengekomen termijn;
e. Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
f. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.
2. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft Loyal Interim het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:
- de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een Gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Loyal Interim is nagekomen;
- de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
- volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan Loyal Interim verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
- alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.
3. Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Loyal Interim in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst uit te oefenen.
4. Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, waarin de Overeenkomst door Loyal Interim mag worden ontbonden, eindigt de Overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Loyal Interim en Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Een afwijkende opzegtermijn kan blijken uit de Overeenkomst.
5. Een ontbinding of opzegging van de Overeenkomst op grond van dit artikel door Loyal Interim laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. Loyal Interim zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de Overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

 

Artikel 12. Informatie en Geheimhouding

 1. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door Loyal Interim aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen en de Overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
 2. Blijft Opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan Loyal Interim verschuldigd zijn van € 25.000,00 voor iedere door Loyal Interim geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van Loyal Interim om schadevergoeding te vorderen.Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gedetacheerde. Loyal Interim accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Gedetacheerde zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.
 2. Loyal Interim is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords, waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen personeelsleden van Opdrachtgever.
 3. Indien Loyal Interim op grond van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of de wet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis van de aansprakelijkheidsverzekering van Loyal Interim wordt uitgekeerd.
 4. Indien de verzekeraar van Loyal Interim, om welke reden dan ook niet of niet volledig tot uitkering overgaat, zoals, doch niet uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering geen dekking biedt, of een toepasselijke verzekering ontbreekt, zal de aansprakelijkheid van Loyal Interim in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 100.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 5. Loyal Interim is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien Opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Loyal Interim, behoudens opzet of grove schuld van Loyal Interim bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van Loyal Interim en derden (zoals Gedetacheerde) als door Loyal Interim ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, is volledig uitgesloten.
 7. Opdrachtgever is gehouden Loyal Interim nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, de Gedetacheerde, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Loyal Interim alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 8. Het is Loyal Interim te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen en/of te verpanden waarbij deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 9. Inlichtingen die door Opdrachtgever aan Loyal Interim zijn verstrekt, daaronder begrepen informatie over de eventueel toepasselijke inlenersbeloning, zullen door Loyal Interim als juist mogen worden aangemerkt. Loyal Interim is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Loyal Interim nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat Loyal Interim vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.Artikel 14. Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten van en met Loyal Interim is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Indien de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, worden geschillen beslecht voor de Rechtbank Oost-Brabant, kamer voor kantonzaken, locatie 's-Hertogenbosch.

Meer informatie?